Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ' και ιε' της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών» (B' 40/2021).


Α. 1247/2021


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, καθώς και τις οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που πα-ραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο.

1. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο των περ. ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), υποχρεούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της έδρας τους:

α) «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV.

β) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού με την οποία δηλώνεται η χωρητικότητα και τα λοιπά στοιχεία της δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων της βεβαίωσης, οι ως άνω υπόχρεοι υποβάλουν εκ νέου, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή, νέα βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία δηλώνεται η συνολική ετήσια ποσότητα παραλαβής υγραερίου.

δ) «Ετήσια κατάσταση αγορών υγραερίου» με τα στοιχεία των αντίστοιχων παραστατικών πώλησης της προμηθεύτριας εταιρίας εμπορίας υγραερίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα V.

2. Η «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» και η βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, αντιστοίχως, των περ. α) και β) της ανωτέρω παρ. 1, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περ. β, υποβάλλονται άπαξ, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης της προμηθεύτριας εταιρείας εμπορίας υγραερίου, για την πρώτη παραλαβή υγραερίου.

3. Η Υπεύθυνη δήλωση και η «Ετήσια κατάσταση αγορών υγραερίου», αντιστοίχως, των περ. γ) και δ) της ανωτέρω παρ. 1 υποβάλλονται έως την 31η Μαρτίου έκαστου έτους για τις παραλαβές του προηγούμενου έτους».

Άρθρο 3

Η παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίων της παρ. 1 του άρθρου 1, ορίζονται οι Τελωνειακές Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα: α) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια εμ-φιάλωσης υγραερίων β) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο των εν λόγω χρήσεων».

Άρθρο 4

1. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο το οποίο προορίζεται: α) για θέρμανση και λοιπές χρήσεις και β) για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες για τις ανάγκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της ΑΑΔΕ.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Κατά τον έλεγχο των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251), η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και προβαίνει κατ' ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I. Επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της βεβαίωσης του μηχανικού της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5.

II. Επαλήθευση των δηλωθέντων της Ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5, με τα αντίστοιχα παραστατικά που τηρούνται στην έδρα του παραλήπτη καθώς και με τις εγγραφές στα λογιστικά αρχεία του.

III. Διασταύρωση των στοιχείων που αναγράφονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίων της παρ. 5 του άρθρου 2 με τα στοιχεία της ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε περίπτωση όπου το Τελωνείο ελέγχου δεν διαθέτει την ετήσια κατάσταση παραληπτών της παρ. 5 του άρθρου 2, αποστέλλει αίτημα στο αρμόδιο Τελωνείο θέσης σε ανάλωση ή το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της εταιρείας εμπορίας, για την αποστολή των σχετικών στοιχείων.»

Άρθρο 5

Η παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) που βρίσκονται σε λειτουργία και έχουν παραλάβει ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν τη «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 καθώς και την βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού της περ. β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, έως τις 15-01-2022.

Οι εν λόγω υπόχρεοι δεν υποβάλλουν αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας υγραερίου.».

Άρθρο 6

1. Το υπόδειγμα IV της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης (Β'40/2021) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται με το υπόδειγμα IV της παρούσας.

2. Στην υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προστίθεται υπόδειγμα V, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα.

Τα ανωτέρω υποδείγματα έχουν ως ακολούθως

 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.