Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β' 3193).
Α. 1030/2023

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 (Β' 3193) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:


1. Η περ. ιε'της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής.».

2. Στην περ. α' του άρθρου 2 μετά τις λέξεις «ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «ή η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)», οι λέξεις «της τήρησης των βιβλίων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της τήρησης των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)», και η περ. α' του άρθρου 2 διαμορφώνεται, ως εξής:

«α) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης, ή η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.».

Άρθρο 2

1. Η περ. ιε' της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 (Β' 3193) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ όπως τροποποιείται με την παρούσα ισχύει και για περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων που επισύρουν την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας δεν έχει εκτελεστεί η προβλεπόμενη πράξη ή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.