Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 16446/Α325/06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646)


 

Αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/2021 (ΦΕΚ Β' 4740/13-10-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις κτλ αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/6.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646), ως ακολούθως:

1. Προστίθεται στην υποπαρ. α) της παρ. 3.5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», το εξής εδάφιο: «- ιδιοκτησιών του/της και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.).».

2. Προστίθεται στο δεύτερο σημείο της υποπαρ. β) της παρ. 3.5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», το εξής εδάφιο:
«iv) ιδιοκτησιών και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.