Αποφάσεις / ΠΟΛ

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β' 2744) "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης"».


Α 1001/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στην παρ. Α.1.α του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β' 2744) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέα περίπτωση ως ακολούθως:

«iv) για όσους κατά την παραγωγική διαδικασία οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση χρησιμοποιούν διαλύτες οι οποίοι περιέχουν αιθυλική αλκοόλη και με τη χρήση αποστακτικών μηχανημάτων ανακτούν, ως παραπροϊόν, μέρος της αιθυλικής αλκοόλης, εφόσον το παραπροϊόν αυτό δε δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών), το ποσό της εγγύησης περιορίζεται σε 14.000 ευρώ ετησίως.».

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.