Εργατικά / ΕΦΚΑ

Τρόπος και διαδικασία καταβολής των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3920/2011, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 13 του Ν. 4038/2012


Αριθμ. 2/23094/0020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ:

αποφασίζουμε:

1. Οι υποχρεώσεις των εταιρειών της παρ. 5, του άρθρου 1, του Ν. 3920/2011 (Α΄33) προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι το χρονικό σημείο συντέλεσης της συγχώνευσής τους, καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του ΟΑΣΑ μέχρι 2 Μαρτίου 2011, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθ. 3, παρ.1, Ν. 3920/2011). Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι την πληρωμή τους.

2. Οι συνολικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος ειδικών πιστώσεων που εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23/200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»).

3. Η εξόφληση των δαπανών αυτών διενεργείται σε βάρος των ανωτέρω πιστώσεων με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων.

4. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, ως ακολούθως:

α) Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

β) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε τρία (3) αντίγραφα, που περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ), ββ) το πληρωτέο ποσό, γγ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, δδ) την αιτιολογία πληρωμής, εε) τον ειδικό φορέα, τον ΚΑΕ και την αρμόδια για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος Δ.Ο.Υ.

γ) Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), Πράξεις Επιβολής Πρόσθετων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) και Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

δ) Αντίγραφο της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012