Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών-Α. 1035/2023.


Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών-Α. 1035/2023.


https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230201831